לייעוץ מהיר השאירו פרטים:  מונחי משכנתא

  מונחי משכנתא

  אדמת מינהל – קרקעות בבעלות המדינה, הנמצאות בפיקוח וניהול מינהל מקרקעי ישראל. רובה המוחלט של המדינה היא אדמת מינהל.

  אופציה במקרקעין – זכות בכתב לרכישת מקרקעין לתקופת זמן מוגבלת מראש, שבעל נכס מעניק או מוכר לרוכש פוטנציאלי.

  אחוז מימון – במידה והנכס אותו אתם מעוניינים לקנות שווה 1,000,000 ש"ח ולכם יש הון עצמי נזיל של 300,000 ש"ח אתם זקוקים ל-700,000 ש"ח הלוואה או במילים אחרות ל-70% מימון. כיום ניתן לקבל עד 75% מימון מהבנק ובעזרת ביטוח EMI ניתן להגיע עד 95% מימון.

  איזור פיתוח – אזור הנהנה מהטבות,כגון הקלות במיסוי, משכנתא בתנאים מועדפים, מענקי מקום וכו', במטרה לעודד בו התיישבות ארוכת טווח.

  אינפלציה – תופעה כלכלית המתבטאת בעליית מחירם של שירותים ומוצרים, ואשר גורמת לירידה בכוח הקנייה של הכסף.

  איחוד זכאויות – 3 עולים חדשים (עם הקשר משפחתי) יכולים לאחד את תעודות הזכאות שלהם על מנת לקבל הלוואה גדולה יותר בתנאים מועדפים לרכישת דירה.

  אישור עקרוני – השלב הראשון בקבלת משכנתא מבנק הוא קבלת אישור עקרוני. הבנק מספק ללקוח אישור עקרוני ולא מחייב על גובה ההלוואה אותה הוא יכול לקבל. האישור העקרוני תקף ל 12 יום בהם מבקש ההלוואה, במידה ורוצה להתקדם, צריך לחתום על חוזה המכר על הנכס, לאמת את הפרטים האישיים מול הבנק ולעמוד באופן מוחלט בתנאי הבנק. ניתן לבקש אישור עקרוני מכמה בנקים במקביל. הבנק יכול לסרב לתת ללווה אישור עקרוני מה שאומר שהלווה לא יכול לקחת הלוואה מאותו בנק.

  אישור זכויות במקרקעין – מסמך המונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו. האישור מפרט את הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון, פרטי הנכס, בעלי זכות בנכס, שעבודים, עיקולים וכיו"ב שנרשמו לגביו.

  במידה והאישור הוצא ע"י חברה משכנת יש להמציא ממנהל מקרקעי ישראל בנוסף "הודעה על רישום זכות בנכס" .


  בטוחה – נכס שמשועבד שלבנק כביטחון. במקרה של אי יכולת החזר הבנק לוקח את הבטוחה לעצמו.

  ביטוח חיים לבעלי משכנתא – על הלווה לרכוש ביטוח כדי להבטיח פירעון המשכנתא באם תחול פטירתו בטרם עת. ביטוח החיים מבטיח שחברת הביטוח תשלם לבנק את כספי ההלוואה (בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח). את ביטוח החיים ניתן לרכוש באמצעות הבנק למשכנתאות או ישירות מול חברת הביטוח.

  ביטוח מבנה, ביטוח נכס, ביטוח דירה – ביטוח כנגד נזקים אפשריים בנכס, הנגרמים על ידי נזקי צנרת, רעידות אדמה, סיכוני צד ג' וכיו"ב.

  ביטוח חיים – כאשר לוקחים משכנתא הבנק דורש ממכם לעשות ביטוח חיים על מנת לכסות את חלקכם בהלוואה במקרה פטירה.

  בנייה למגורים – בנייה המיועדת לשיכון של אנשים בודדים ומשפחות, המתעתדים לנהל משק בית.

  בנייה עצמית – בנייה ביישובים כפריים ועירוניים.

  בנייה פעילה – בניינים שבנייתם טרם הסתיימה והנמצאים בתהליך בנייה פעיל; לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה לפני זמן רב.

  בנייה פרטית – כל בנייה פרט לבנייה הציבורית. בנייה פרטית כוללת גם את הבנייה של המגזר ההסתדרותי.

  בנייה ציבורית – בנייה ביוזמת הממשלה, המוסדות הלאומיים, הרשויות המקומיות והחברות שבשליטתם המלאה של המוסדות האלה.

  בנייה רוויה – בנייה של לפחות 4 יחידות דיור לדונם נטו.

  בנייה שלא למגורים – בנייה להארחה; בנייה לעסקים; בנייה לתעשייה ולמלאכה; בנייה למבני ציבור; בניית מבני משק חקלאי.

  בנק ישראל – הבנק המרכזי של ישראל.תפקידי הבנק : ניהול המדיניות המוניטרית של ישראל (השגת יעדי האינפלציה, כפי שנקבעים על ידי הממשלה, באמצעות קביעת רמת הריבית על הלוואות שבנק ישראל נותן לבנקים), הסדרה ופיקוח על המערכת הבנקאית בישראל, הנפקת מטבע ישראלי פיקוח על מטבע חוץ במדינה ייעוץ כלכלי לממשלה ועוד.


   גוש/חלקה –  שטחה של כל מדינת ישראל מחולק לגושים, כל גוש מחולק לחלקות/ מגרשים. בחלקה שהינה בית משותף יש תת-חלקות המקבלות מספר סידורי. תת-חלקה מזהה בדרך כלל, דירה מסוימת בבניין.

  גמר בנייה – כשהבניין נגמר במובן הטכני ומוכן למלא את תפקידו, או שכבר הוחל השימוש ביותר ממחצית שטחו.

  גרירת משכנתא – תהליך שבו לווה מבקש להחליף בטוחה בבטוחה עקב מעבר דירה . התופעה רווחת כאשר לקוח אשר שיעבד את דירתו תמורת ההלוואה מבקש למכור אותה ולרכוש נכס אחר מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת וכך לשמור על תנאי ההלוואה שקיבל . במקרה זה המשכנתא נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש. גרירת הלוואות זכאות מכספי הסיוע של המדינה מותנית גם בקיום הוראות המדינה לגבי גרירה.


  דירה – חדר או מערכת חדרים במבנה קבוע או ארעי המיועד לדיור. היא כוללת חדרי שירות ויש אליה גישה נפרדת מהרחוב או משטח משותף עם דירות אחרות בתוך הבניין.

  דמי היוון – שקלול סך כל התשלומים העתידיים שהחוכר אמור לשלם למינהל לתקופת החכירה שהוסכם עליה בגין שימוש בנכס.

  דמי רישום משכון – אגרה הנקבעת על ידי משרד המשפטים עבור רישום משכון רשם המשכונות.


  הון עצמי נזיל – ההון העצמי  אותו אנחנו יכולים לשלם באופן מיידי למוכר הדירה. במידה ויש לנו מניות אנחנו לא יכולים להחשיב אותם כהון עצמי עד שלא מכרנו אותם (אתם בונים על תיק ניירות ערך של מליון ש"ח ופתאום בכמה ימים ששוק ההון יורד אתם נשארים עם 940,000 ש"ח).

  הוכחות על הכנסה – מסמכים הדרושים לבנק לבדיקת דרגת הסיכון, גובה המשכנתא וכושר ההחזר של הלווה.

  היוון – חישוב ערכם הנוכחי  של סה"כ התשלומים או תקבולים העתידיים בניכוי ריבית דריבית.

  הלוואת בלון – מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. הלוואת גישור נלקחת לרוב לשם תשלום על חשבון רכישת דירה / בניית בית, עד למועד מכירת הדירה הנוכחית שביד הלווה.

  הלוואה מוכוונת – הלוואה שניתנת לפי הסדר עם הממשלה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, רשות מקומית, או אחת החברות: חלמיש, פרזות, שקמונה, לורם, ח.ל.ד ועמידר, בין אם ניתנה מפקדונות למתן הלוואות של הגופים האמורים ובין אם ניתנה מאמצעיו של התאגיד הבנקאי. ריבית השוק לזכאים מחושבת על סמך ההלוואות ל-20-17 שנה.

  הלוואת מקום, מענק מקום –הלוואה מכספי המדינה הניתנת על ידי משרד הבינוי והשיכון, המיועדת לזכאי משרד השיכון באיזורים שונים בארץ, כגון אזורי עדיפות לאומית ועיירות פיתוח.

  הערת אזהרה – רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

  הערכת שמאי –הערכת שווי הנכס על ידי שמאי. השמאי צריך להיות שמאי שעובד עם הבנק והופנה על ידו אליכם.

  הפרשי הצמדה – ההפרש בין ערכו של חוב לבין ערכו הנקוב הנובע משינוי במדד שאליו צמוד החוב.

  הפרשי הצמדה מחושבים לי הנוסחא הבא: (מדד יסודי – מדד אחרון) * קרן +ריבית מדד יסודי.

  התחלת בנייה – התחלת חפירת היסודות


  ועדה ציבורית לערוערים – ועדה של משרד הבינוי והשיכון, שתפקידה לדון בערוערים של מבקשי תעודות זכאות.


  ייפוי כוח נוטריוני – מינוי עורך דין מטעמך לבצע בשמך פעולות משפטיות הקשורות למשכנתא ורישום בלשכת רישום המקרקעין.


   טאבו – הגוף היחידי הרשאי לקבוע את זכאותו של אדם גוף או חברה, על נכס מקרקעין מכל סוג שהוא. לאחר קבלת כספי המשכנתא, וביצוע רכישת הנכס בפועל על ידי חתימה על חוזה עם המוכר והעברת הכספים למוכר, יש לפנות אל משרדי רשם המקרקעים, בכדי לבצע את רישום הנכס.לפני ביצוע רכישת נכס כל שהוא, מומלץ ואף הכרחי להגיע אל משרדי רשם המקרקעין בכדי לעיין בנסח הטאבו, שם ניתן יהיה למצוא אי אלו הגבלות אשר הוטלו באם הוטלו על הנכס, העלולים לפגוע בעסקת המכירה.


  כתב התחייבות לרישום משכנתא – בטוחה זמנית עבור הבנק שנותן את המשכנתא, הניתנת על ידי בעל הזכויות במקרקעין לבנק, משמעותה הבטחת רישום הזכויות בנכס לטובת הלווים ולטובת הבנק.

  כתבי התחייבות לרישום משכנתא נחתמים בד"כ ע"י מוכרי נכס יד שניה, חברה משכנת, קבלנים ומנהל מקרקעי ישראל.


  לוח סילוקין – טבלה  המפרטת את שלבי ההחזר של הלוואה לפי תאריכים והסכומים שיש להחזיר בכל תקופה. מציגה מהו מרכיב הקרן ומהו מרכיב הריבית בכל תשלום, ומהי יתרת הקרן בכל פרק זמן עד לתשלום האחרון המהווה סילוק ההלוואה. ברוב המקרים לוח סילוקין לא נותן משמעות לאינפלציה ויש לשים לזה לב ולתת על זה את הדעת.

  לוח שפיצר – לוח המשמש לחישוב מרכיב החזר הריבית ומרכיב החזר הקרן במסלול של משכנתא בריבית קבועה. הלוח בנוי על העיקרון שהסכום שמשלם הלווה על חשבון ההלוואה, הכולל קרן וריבית, נשאר קבוע במשך כל תקופת ההלוואה. לוח שפיצר אינו לוקח בחשבון את ההצמדה למדד ויש לשים לזה לב.


  מדד המחירים לצרכן – מדד המודד את השינוי לאורך הזמן בין מחיר "סל" מצרכים ושירותים קבוע הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לבין מחיר אותו "סל" בתקופת הבסיס.

  ההשוואה מפורסמת בכל 15 לחודש.

  מדד תשומות הבנייה – מדד המחושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי בעלויות הבנייה, הנובע מעלות החומרים ושכר העבודה.

  מינהל מקרקעי ישראל – הגוף המנהל על פי חוק את קרקעות המדינה, קרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ-90% משטח מדינת ישראל.

  מס בולים – מס הבולים על משכנתאות הוטל בעבר בסך של 0.04%, וחושב לא על סכום הלוואה לבדה אלא גם סכום ההחזר. כיום מכירה המדינה בכך שחישוב מס הבולים על משכנתאות היה שגוי, ומאפשרת קבלת החזרים ממשרד האוצר. על פי החוק החדש חישוב מס הבולים על משכנתאות נעשה על פי סכום ההלוואה בלבד, ובלי קשר לסכום ההחזר המחויב.

  מענק מותנה – מענק הניתן לפי הנחיות משרד השיכון לזכאי משרד הבינוי והשיכון, בהתאם למקומות בהם החליט להעניקו, ו/או לאוכלוסיות מיוחדות. המענק מותנה בדרך כלל לתקופה בה אסור למכור את הנכס.


  נסח טאבו – מסמך רישום מקרקעין שמופק על ידי המשרד לרישום מקרקעין, מכיל את פרטי רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין. מרשם המקרקעין פתוח לעיונו של הציבור וכל אדם רשאי לעיין בו תמורת תשלום אגרה. כדי להפיק נסח טאבו, יש להצטייד במספר גוש וחלקה של הנכס.


  ערבות חוק המכר – ערבות הניתנת ע"י מוכר דירה מיד ראשונה בהתאם להוראות חוק המכר. בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (בד"כ קבלן), לקבל על חשבון מחיר הדירה סכום העולה על 15% מערך הדירה על פי מצבה בעת כל תשלום ותשלום על פי חוזה התשלומים המפורט בהסכם הרכישה, אלא אם עשה אחת מאלה:

  א. מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרת כספים ששילם הקונה, בהתקיים תנאים ספציפיים המפורטים בחוק.

  ב. ביטח עצמו אצל מבטח כמפורט בחוק.

  ג. שיעבד לטובת הקונה את הדירה במשכנתא או שרשם לטובתו הערת אזהרה, או העביר על שם הקונה בעלות או זכות אחרת בדירה.


  פרי-פאסו: כאשר נכס משועבד לבנק מסוים, והלווה מעוניין לקבל הלוואה מבנק אחר , יש לקבל את הסכמת הבנק שרשם ראשון שעבוד על הנכס ל"דרגה שווה" – כלומר, הסכמה למצב בו במידה והנכס הממושכן ימומש, יקבל כל בנק את חלקו לפי יחס ההלוואות שנתן, לסכום שהתקבל ממימוש הנכס.


  רשם המשכונות – מאגר מידע השייך למשרד המשפטים ופתוח לציבור. לכל אדם יש זכות לעיין בו על מנת לברר האם חייב מסוים שעבד נכסיו לנושה אחר. בנקים למשכנתאות, ידרשו רישום משכון ברשם המשכונות במקרים בהם לא ניתן לבצע רישום משכנתא בפועל בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).


  שטר משכנתא – שטר הנחתם על ידי בעל המקרקעין או החוכר שלהם לצורך רישום המשכנתא בפועל על נכסים הרשומים בטאבו והמשמשים בטוחות להלוואות בבנק. הלווים מחתימים את השטר בלשכת רישום המקרקעין.


  תעודת זכאות – מסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור המונפק על ידי משרד הבינוי והשיכון לזכאי משרד השיכון.בתעודה תירשם רמת הסיוע לה יהיה המבקש זכאי וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו. את התעודה ניתן להנפיק בכל אחת מנציגויות בנק לאומי למשכנתאות.

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

   סגור לתגובות.

   פוסטים אחרונים שיכולים לעניין אותך
   משכנתא ללא הון עצמי
   רכישת דירה ללא הון עצמי משכנתא ללא הון עצמי ניתנת, לרוב,...
   משכנתא לעסקים
   משכנתא לעסקים קטנים משכנתא לעסקים ניתנת בתמורה לשעבוד נכס השייך לעסק....
   משכנתא למסורבים
   פתרון למסורבי משכנתא משכנתא למסורבים על ידי בנקים למשכנתאות יכולה להינתן...
   מפת אתר
   עמודים מדד המחירים לצרכן מחשבון משכנתא מפת אתר עמוד בית ...
   מונחי משכנתא
   אדמת מינהל - קרקעות בבעלות המדינה, הנמצאות בפיקוח וניהול מינהל...
   תנאי שימוש
   השימוש באתר האינטרנט  מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים,...
   מדד המחירים לצרכן
   הרבה מאוד אנשים שיש להם משכנתא, מחזיקים במסלולים שצמודים למדד...
   ריבית קבועה לא צמודה
   ריבית קבוע לא צמודה היא ריבית  משכנתא הנשארת קבועה לאורך כל חיי...
   יועץ משכנתא פרטי
   יועץ משכנתא פרטי הוא הגורם שעוזר למשפחה לעבור את תהליך...
   ביטוח משכנתא
   לפני קבלת הלוואת משכנתא הבנק מחייב אתכם לעשות ביטוח משכנתא. למה צריך ביטוח...
   ריבית משכנתא
   ריבית משכנתא היא בעצם סכום הכסף אותו משלם הלווה למלווה,...
   מחשבון משכנתא
   מחשבון משכנתא הוא כלי הכרחי על מנת לבנות לעצמכם את...
   משכנתא פוסט חדש
   דגץעלחדגלךכחדגלךכחדלךכלך
   מנכ"ל שטרן משכנתאות מסביר איך מממנים נכס להשקעה
   יש הרבה מאוד דרכים לממן נכס להשקעה מבלי להביא כסף...
   למה לא ללכת לבנק לבד?
   10 סיבות למה לא ללכת לבד לבנק למשכנתאות: הבנק הוא...
   מה אתם צריכים לדעת כדי לקבל משכנתא טובה?
   אחת הבעיות המרכזיות בתחום המשכנתאות בישראל היא שכל אחד ואחת...
   בניית תמהיל משכנתא
   מהו תמהיל משכנתא? תמהיל משכנתא הוא בעצם הרכב ההלוואה שלוקחים בפועל,...
   ניהול סיכונים במשכנתא בריבית משתנה
   משכנתא היא מוצר פיננסי בשוק משתנה. מדובר על מאות אלפי שקלים לעשרות...
   איך לחסוך אלפי שקלים במשכנתא?
   לפרטים נוספים לחץ כאן הבנקים למשכנתאות הם יחידות רווח של הבנקים....
   מינוף נכסים – הסבר קצר וחשוב
   מינוף נכסים זאת פעולה שניתן לעשות במידה ויש לכם נכס...
   אילו עמלות תשלמו בתהליך מחזור משכנתא?
   תהליך בו מחסלים את ההלוואה הקיימת ונוטלים במקומה הלוואה חדשה. מתי...
   סוגי משכנתא
   ישנן מספר סוגי משכנתאות למספר סוגי עסקאות. חשוב לדעת לאיזו סוג עסקה אתם...
   מתי כדאי לבצע מחזור משכנתא?
   מכיוון שהתחום של ייעוץ משכנתאות תופס תאוצה והתחרות בו הולכת וגדלה בדיקת...
   מתי שווה לעשות מחזור משכנתא?
   מחזור משכנתא זה בעצם לקחת את המשכנתא הקיימת שלכם, לסגור אותה...
   מה הם השלבים במחזור משכנתא?
   משכנתא היא מוצר פיננסי בשוק משתנה. השוק הפיננסי כל הזמן...
   יועץ משכנתאות – מה זה בעצם ואיך זה תורם לכם?
   נתחיל בהגדרת התפקיד, מכיוון שאין עדיין רגולציה בתחום כל מי...
   יועץ משכנתאות פרטי
   הבנקים בישראל הן חברות מסחריות. חברות מסחריות שנסחרות בבורסה לניירות...
   כל ההוצאות הנלוות
   כאשר לוקחים משכנתא ישנן עלויות רבות ונוספות מלבד הסכום אותו אנחנו משלמים...
   פתיחת תיק וחתימה
   מזל טוב, הגעתם לשלב המיוחל. חשוב מאוד לא להיתפס לשאננות...
   משא ומתן
   לאחר שביצעתם סקר שוק הגיע הזמן לבצע משא ומתן. אתם חייבים...
   בכמה כסף לקנות דירה?
   לאחר שהבנתם מהו החזר המשכנתא החודשי בו אתם יכולים לעמוד עוברים לשלב...
   החזר משכנתא
   אחד הפרמטרים הכי חשובים במשכנתא הוא החזר משכנתא חודשי, כאשר...
   קריטריונים לקבלת משכנתא
   תהליך קבלת המשכנתא הוא יחסית ארוך ולכן, לפני שניגשים לתהליך,...
   תהליך קבלת המשכנתא
   בעיקרון, כל אחד מאיתנו יכול להיכנס מחר לבנק ולקחת משכנתא....
   מסמכים למשכנתא
   אחד הדברים הכי חשובים לבנקאים בתיק משכנתא זה סדר. אתם רוצים שיתייחסו...
   ביטחונות לקבלת המשכנתא
   שטר משכנתא אם אתם בעלי הנכס, ואתם מבקשים הלוואה , הביטחון...
   בניית תמהיל שיחסוך לכם כסף
   משכנתאות ניתן לקחת מכל בנק, בכל בנק מכל סניף שיש בו...
   בקשה למשכנתא
   אישור עקרוני למשכנתא ברמת העקרון, תוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני למשכנתא...
   הון עצמי למשכנתא
   רוצים לקנות נכס בעזרת משכנתא ללא הון עצמי? נדבר קצת על...
   יועץ משכנתא מומלץ
   עוד רגע החלום יתגשם ותהיו הבעלים של בית בישראל! בשעה טובה...
   משכנתא לתושבי חוץ
   תהליך קבלת המשכנתא לתושבי חוץ הוא מורכב יותר ודורש הרבה יותר טופסולוגיה...
   משכנתא הפוכה
   מהי משכנתא הפוכה? משכנתא הפוכה היא בעצם כמו משכנתא לכל מטרה, אחד...
   גרירת משכנתא
   מה זה בעצם גרירת משכנתא? גרירת המשכנתא היא בעצם שיעבוד נכס...
   משכנתא לדירה
   כאשר אתם רוצים לקחת משכנתא לדירה להשקעה ויש לכם כבר...
   משכנתא לרכישת דירת מגורים
   רוב הישראלים רוצים לרכוש דירה למגורים. בישראל כ 65% גרים...
   משכנתא לבניה עצמית
   משכנתא לבנייה עצמית היא משכנתא מאתגרת יותר ממשכנתא לדירה יד...
   משכנתא לכל מטרה
   משכנתא לכל מטרה היא בעצם הלוואה שניתן לקחת אותה למגוון...
   זכאות למשכנתא
   זכאות למשכנתא היא בעצם הלוואה מסובסדת על ידי משרד השיכון,...
   משכנתא לשיפוץ
   היא הלוואה בה אתם ממשכנים את הנכס שלכם כנגד הזכות...
   עמלת פירעון מוקדם
   עמלת פירעון מוקדם היא בעצם קנס המוטל על הלווה, כאשר...
   הלוואת בלון
   אין תשלומי קרן וריבית לאורך כל חיי הבלון  והחזר ההלוואה...
   לוחות סילוקין במשכנתא
   לוח סילוקין זאת בעצם טבלה המציגה את שלבי ההחזר של הלוואה הנפרעת...
   לוח סילוקין קרן שווה
   קרן שווה זהו לוח סילוקין פחות נפוץ בבנקים למשכנתאות. ישנם בנקים שמאפרים...
   לוח שפיצר
   במשכנתאות בישראל ישנן שני לוחות סילוקין. קרן שווה ושפיצר. לוח שפיצר הוא...
   גרייס חלקי ומלא
   ישנן הרבה מאוד סוגי עסקאות נדלן והרבה מאוד סוגי לווים....
   מהי משכנתא צמודת מט"ח
   ריבית משכנתא משתנה בהתאם לריבית בחו"ל (אירופה/ארה"ב/יפן), קרן ההלוואה וגם החזר המשכנתא החודשי...
   ריבית משתנה צמודה למדד
   מסלול זה הוא אחד המסלולים הרווחיים ביותר לבנק ויכול להיות...
   מסלולי המשכנתא הנפוצים
   הלוואת משכנתא בנויה מחלקים. לחלקים האלה קוראים מסלולים. כל נוטל...
   ריבית פריים
   מהי בעצם ריבית פריים? ריבית פריים משמשת כעוגן של הבנקים בתמחור עסקאות...
   מהי משכנתא צמודת מק"מ
   הריבית בה נשארת קבועה במשך שנה ולאחר מכן היא משתנה...
   ריבית משתנה לא צמודה
   אחד ממסלולי המשכנתא הנפוצים בבנקים השונים הוא מסלול בריבית משתנה כל...
   ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן
   משפחת הריביות הקבועות בישראל היא משפחה  אוד חשובה שכל נוטל...
   סקר שוק ומכרז ריביות
   מזל טוב. הגיע הזמן לקחת משכנתא. קיבלתם אישור עקרוני למשכנתא ממספר בנקים, בניתם תמהיל משכנתא אופטימאלי...
   הלוואת גישור
   הלוואת גישור הינה הלוואה שנועדה לגשר על פער נקודתי של...
   ריבית בנק ישראל
   מהי ריבית בנק ישראל? ריבית בנק ישראל הינה הריבית אשר מפורסמת על...
   תנאים לקבלת משכנתא
   מבררים לגבי משכנתא? רוצים לדעת במה זה כרוך ומה זה דרוש...
   ריבית משכנתא ממוצעת
   הלוואה לדיור, או כשמה המוכר יותר – המשכנתא, מורכבת ממסלולים...
   איך בוחרים יועץ משכנתאות מומלץ?
   כמובן שאין רק פרמטר אחד לפיו ניתן לבחור איש מקצוע...
   מתי כדאי לקחת יועץ משכנתאות?
   ייעוץ משכנתאות חוסך המון זמן ובירוקרטיה בבנקים, אך אם יש...
   מה ההבדל בין יועץ משכנתאות של הבנק ליועץ משכנתאות פרטי?
   הרבה אנשים חושבים לעצמם למה שייקחו יועץ משכנתא פרטי אם יש ייעוץ...
   מה תפקידו של יועץ משכנתאות?
   הרבה אנשים חושבים ומאמינים שתפקיד היועץ הוא רק להוזיל ריביות...
   קידום אתרים