מונחי משכנתא

אדמת מינהל – קרקעות בבעלות המדינה, הנמצאות בפיקוח וניהול מינהל מקרקעי ישראל. רובה המוחלט של המדינה היא אדמת מינהל.

אופציה במקרקעין – זכות בכתב לרכישת מקרקעין לתקופת זמן מוגבלת מראש, שבעל נכס מעניק או מוכר לרוכש פוטנציאלי.

אחוז מימון – במידה והנכס אותו אתם מעוניינים לקנות שווה 1,000,000 ש”ח ולכם יש הון עצמי נזיל של 300,000 ש”ח אתם זקוקים ל-700,000 ש”ח הלוואה או במילים אחרות ל-70% מימון. כיום ניתן לקבל עד 75% מימון מהבנק ובעזרת ביטוח EMI ניתן להגיע עד 95% מימון.

איזור פיתוח – אזור הנהנה מהטבות,כגון הקלות במיסוי, משכנתא בתנאים מועדפים, מענקי מקום וכו’, במטרה לעודד בו התיישבות ארוכת טווח.

אינפלציה – תופעה כלכלית המתבטאת בעליית מחירם של שירותים ומוצרים, ואשר גורמת לירידה בכוח הקנייה של הכסף.

איחוד זכאויות – 3 עולים חדשים (עם הקשר משפחתי) יכולים לאחד את תעודות הזכאות שלהם על מנת לקבל הלוואה גדולה יותר בתנאים מועדפים לרכישת דירה.

אישור עקרוני – השלב הראשון בקבלת משכנתא מבנק הוא קבלת אישור עקרוני. הבנק מספק ללקוח אישור עקרוני ולא מחייב על גובה ההלוואה אותה הוא יכול לקבל. האישור העקרוני תקף ל 12 יום בהם מבקש ההלוואה, במידה ורוצה להתקדם, צריך לחתום על חוזה המכר על הנכס, לאמת את הפרטים האישיים מול הבנק ולעמוד באופן מוחלט בתנאי הבנק. ניתן לבקש אישור עקרוני מכמה בנקים במקביל. הבנק יכול לסרב לתת ללווה אישור עקרוני מה שאומר שהלווה לא יכול לקחת הלוואה מאותו בנק.

אישור זכויות במקרקעין – מסמך המונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו. האישור מפרט את הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון, פרטי הנכס, בעלי זכות בנכס, שעבודים, עיקולים וכיו”ב שנרשמו לגביו.

במידה והאישור הוצא ע”י חברה משכנת יש להמציא ממנהל מקרקעי ישראל בנוסף “הודעה על רישום זכות בנכס” .


בטוחה – נכס שמשועבד שלבנק כביטחון. במקרה של אי יכולת החזר הבנק לוקח את הבטוחה לעצמו.

ביטוח חיים לבעלי משכנתא – על הלווה לרכוש ביטוח כדי להבטיח פירעון המשכנתא באם תחול פטירתו בטרם עת. ביטוח החיים מבטיח שחברת הביטוח תשלם לבנק את כספי ההלוואה (בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח). את ביטוח החיים ניתן לרכוש באמצעות הבנק למשכנתאות או ישירות מול חברת הביטוח.

ביטוח מבנה, ביטוח נכס, ביטוח דירה – ביטוח כנגד נזקים אפשריים בנכס, הנגרמים על ידי נזקי צנרת, רעידות אדמה, סיכוני צד ג’ וכיו”ב.

ביטוח חיים – כאשר לוקחים משכנתא הבנק דורש ממכם לעשות ביטוח חיים על מנת לכסות את חלקכם בהלוואה במקרה פטירה.

בנייה למגורים – בנייה המיועדת לשיכון של אנשים בודדים ומשפחות, המתעתדים לנהל משק בית.

בנייה עצמית – בנייה ביישובים כפריים ועירוניים.

בנייה פעילה – בניינים שבנייתם טרם הסתיימה והנמצאים בתהליך בנייה פעיל; לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה לפני זמן רב.

בנייה פרטית – כל בנייה פרט לבנייה הציבורית. בנייה פרטית כוללת גם את הבנייה של המגזר ההסתדרותי.

בנייה ציבורית – בנייה ביוזמת הממשלה, המוסדות הלאומיים, הרשויות המקומיות והחברות שבשליטתם המלאה של המוסדות האלה.

בנייה רוויה – בנייה של לפחות 4 יחידות דיור לדונם נטו.

בנייה שלא למגורים – בנייה להארחה; בנייה לעסקים; בנייה לתעשייה ולמלאכה; בנייה למבני ציבור; בניית מבני משק חקלאי.

בנק ישראל – הבנק המרכזי של ישראל.תפקידי הבנק : ניהול המדיניות המוניטרית של ישראל (השגת יעדי האינפלציה, כפי שנקבעים על ידי הממשלה, באמצעות קביעת רמת הריבית על הלוואות שבנק ישראל נותן לבנקים), הסדרה ופיקוח על המערכת הבנקאית בישראל, הנפקת מטבע ישראלי פיקוח על מטבע חוץ במדינה ייעוץ כלכלי לממשלה ועוד.


 גוש/חלקה –  שטחה של כל מדינת ישראל מחולק לגושים, כל גוש מחולק לחלקות/ מגרשים. בחלקה שהינה בית משותף יש תת-חלקות המקבלות מספר סידורי. תת-חלקה מזהה בדרך כלל, דירה מסוימת בבניין.

גמר בנייה – כשהבניין נגמר במובן הטכני ומוכן למלא את תפקידו, או שכבר הוחל השימוש ביותר ממחצית שטחו.

גרירת משכנתא – תהליך שבו לווה מבקש להחליף בטוחה בבטוחה עקב מעבר דירה . התופעה רווחת כאשר לקוח אשר שיעבד את דירתו תמורת ההלוואה מבקש למכור אותה ולרכוש נכס אחר מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת וכך לשמור על תנאי ההלוואה שקיבל . במקרה זה המשכנתא נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש. גרירת הלוואות זכאות מכספי הסיוע של המדינה מותנית גם בקיום הוראות המדינה לגבי גרירה.


דירה – חדר או מערכת חדרים במבנה קבוע או ארעי המיועד לדיור. היא כוללת חדרי שירות ויש אליה גישה נפרדת מהרחוב או משטח משותף עם דירות אחרות בתוך הבניין.

דמי היוון – שקלול סך כל התשלומים העתידיים שהחוכר אמור לשלם למינהל לתקופת החכירה שהוסכם עליה בגין שימוש בנכס.

דמי רישום משכון – אגרה הנקבעת על ידי משרד המשפטים עבור רישום משכון רשם המשכונות.


הון עצמי נזיל – ההון העצמי  אותו אנחנו יכולים לשלם באופן מיידי למוכר הדירה. במידה ויש לנו מניות אנחנו לא יכולים להחשיב אותם כהון עצמי עד שלא מכרנו אותם (אתם בונים על תיק ניירות ערך של מליון ש”ח ופתאום בכמה ימים ששוק ההון יורד אתם נשארים עם 940,000 ש”ח).

הוכחות על הכנסה – מסמכים הדרושים לבנק לבדיקת דרגת הסיכון, גובה המשכנתא וכושר ההחזר של הלווה.

היוון – חישוב ערכם הנוכחי  של סה”כ התשלומים או תקבולים העתידיים בניכוי ריבית דריבית.

הלוואת בלון – מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. הלוואת גישור נלקחת לרוב לשם תשלום על חשבון רכישת דירה / בניית בית, עד למועד מכירת הדירה הנוכחית שביד הלווה.

הלוואה מוכוונת – הלוואה שניתנת לפי הסדר עם הממשלה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, רשות מקומית, או אחת החברות: חלמיש, פרזות, שקמונה, לורם, ח.ל.ד ועמידר, בין אם ניתנה מפקדונות למתן הלוואות של הגופים האמורים ובין אם ניתנה מאמצעיו של התאגיד הבנקאי. ריבית השוק לזכאים מחושבת על סמך ההלוואות ל-20-17 שנה.

הלוואת מקום, מענק מקום –הלוואה מכספי המדינה הניתנת על ידי משרד הבינוי והשיכון, המיועדת לזכאי משרד השיכון באיזורים שונים בארץ, כגון אזורי עדיפות לאומית ועיירות פיתוח.

הערת אזהרה – רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

הערכת שמאי –הערכת שווי הנכס על ידי שמאי. השמאי צריך להיות שמאי שעובד עם הבנק והופנה על ידו אליכם.

הפרשי הצמדה – ההפרש בין ערכו של חוב לבין ערכו הנקוב הנובע משינוי במדד שאליו צמוד החוב.

הפרשי הצמדה מחושבים לי הנוסחא הבא: (מדד יסודי – מדד אחרון) * קרן +ריבית מדד יסודי.

התחלת בנייה – התחלת חפירת היסודות


ועדה ציבורית לערוערים – ועדה של משרד הבינוי והשיכון, שתפקידה לדון בערוערים של מבקשי תעודות זכאות.


ייפוי כוח נוטריוני – מינוי עורך דין מטעמך לבצע בשמך פעולות משפטיות הקשורות למשכנתא ורישום בלשכת רישום המקרקעין.


 טאבו – הגוף היחידי הרשאי לקבוע את זכאותו של אדם גוף או חברה, על נכס מקרקעין מכל סוג שהוא. לאחר קבלת כספי המשכנתא, וביצוע רכישת הנכס בפועל על ידי חתימה על חוזה עם המוכר והעברת הכספים למוכר, יש לפנות אל משרדי רשם המקרקעים, בכדי לבצע את רישום הנכס.לפני ביצוע רכישת נכס כל שהוא, מומלץ ואף הכרחי להגיע אל משרדי רשם המקרקעין בכדי לעיין בנסח הטאבו, שם ניתן יהיה למצוא אי אלו הגבלות אשר הוטלו באם הוטלו על הנכס, העלולים לפגוע בעסקת המכירה.


כתב התחייבות לרישום משכנתא – בטוחה זמנית עבור הבנק שנותן את המשכנתא, הניתנת על ידי בעל הזכויות במקרקעין לבנק, משמעותה הבטחת רישום הזכויות בנכס לטובת הלווים ולטובת הבנק.

כתבי התחייבות לרישום משכנתא נחתמים בד”כ ע”י מוכרי נכס יד שניה, חברה משכנת, קבלנים ומנהל מקרקעי ישראל.


לוח סילוקין – טבלה  המפרטת את שלבי ההחזר של הלוואה לפי תאריכים והסכומים שיש להחזיר בכל תקופה. מציגה מהו מרכיב הקרן ומהו מרכיב הריבית בכל תשלום, ומהי יתרת הקרן בכל פרק זמן עד לתשלום האחרון המהווה סילוק ההלוואה. ברוב המקרים לוח סילוקין לא נותן משמעות לאינפלציה ויש לשים לזה לב ולתת על זה את הדעת.

לוח שפיצר – לוח המשמש לחישוב מרכיב החזר הריבית ומרכיב החזר הקרן במסלול של משכנתא בריבית קבועה. הלוח בנוי על העיקרון שהסכום שמשלם הלווה על חשבון ההלוואה, הכולל קרן וריבית, נשאר קבוע במשך כל תקופת ההלוואה. לוח שפיצר אינו לוקח בחשבון את ההצמדה למדד ויש לשים לזה לב.


מדד המחירים לצרכן – מדד המודד את השינוי לאורך הזמן בין מחיר “סל” מצרכים ושירותים קבוע הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לבין מחיר אותו “סל” בתקופת הבסיס.

ההשוואה מפורסמת בכל 15 לחודש.

מדד תשומות הבנייה – מדד המחושב ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי בעלויות הבנייה, הנובע מעלות החומרים ושכר העבודה.

מינהל מקרקעי ישראל – הגוף המנהל על פי חוק את קרקעות המדינה, קרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ-90% משטח מדינת ישראל.

מס בולים – מס הבולים על משכנתאות הוטל בעבר בסך של 0.04%, וחושב לא על סכום הלוואה לבדה אלא גם סכום ההחזר. כיום מכירה המדינה בכך שחישוב מס הבולים על משכנתאות היה שגוי, ומאפשרת קבלת החזרים ממשרד האוצר. על פי החוק החדש חישוב מס הבולים על משכנתאות נעשה על פי סכום ההלוואה בלבד, ובלי קשר לסכום ההחזר המחויב.

מענק מותנה – מענק הניתן לפי הנחיות משרד השיכון לזכאי משרד הבינוי והשיכון, בהתאם למקומות בהם החליט להעניקו, ו/או לאוכלוסיות מיוחדות. המענק מותנה בדרך כלל לתקופה בה אסור למכור את הנכס.


נסח טאבו – מסמך רישום מקרקעין שמופק על ידי המשרד לרישום מקרקעין, מכיל את פרטי רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין. מרשם המקרקעין פתוח לעיונו של הציבור וכל אדם רשאי לעיין בו תמורת תשלום אגרה. כדי להפיק נסח טאבו, יש להצטייד במספר גוש וחלקה של הנכס.


ערבות חוק המכר – ערבות הניתנת ע”י מוכר דירה מיד ראשונה בהתאם להוראות חוק המכר. בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (בד”כ קבלן), לקבל על חשבון מחיר הדירה סכום העולה על 15% מערך הדירה על פי מצבה בעת כל תשלום ותשלום על פי חוזה התשלומים המפורט בהסכם הרכישה, אלא אם עשה אחת מאלה:

א. מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרת כספים ששילם הקונה, בהתקיים תנאים ספציפיים המפורטים בחוק.

ב. ביטח עצמו אצל מבטח כמפורט בחוק.

ג. שיעבד לטובת הקונה את הדירה במשכנתא או שרשם לטובתו הערת אזהרה, או העביר על שם הקונה בעלות או זכות אחרת בדירה.


פרי-פאסו: כאשר נכס משועבד לבנק מסוים, והלווה מעוניין לקבל הלוואה מבנק אחר , יש לקבל את הסכמת הבנק שרשם ראשון שעבוד על הנכס ל”דרגה שווה” – כלומר, הסכמה למצב בו במידה והנכס הממושכן ימומש, יקבל כל בנק את חלקו לפי יחס ההלוואות שנתן, לסכום שהתקבל ממימוש הנכס.


רשם המשכונות – מאגר מידע השייך למשרד המשפטים ופתוח לציבור. לכל אדם יש זכות לעיין בו על מנת לברר האם חייב מסוים שעבד נכסיו לנושה אחר. בנקים למשכנתאות, ידרשו רישום משכון ברשם המשכונות במקרים בהם לא ניתן לבצע רישום משכנתא בפועל בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).


שטר משכנתא – שטר הנחתם על ידי בעל המקרקעין או החוכר שלהם לצורך רישום המשכנתא בפועל על נכסים הרשומים בטאבו והמשמשים בטוחות להלוואות בבנק. הלווים מחתימים את השטר בלשכת רישום המקרקעין.


תעודת זכאות – מסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור המונפק על ידי משרד הבינוי והשיכון לזכאי משרד השיכון.בתעודה תירשם רמת הסיוע לה יהיה המבקש זכאי וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו. את התעודה ניתן להנפיק בכל אחת מנציגויות בנק לאומי למשכנתאות.

עוד בנושא

משכנתא לדירה
איזה פתרון קיים למסורבי משכנתא?
מידע נוסף על משכנתאות חוץ בנקאיות
משכנתא לעסקים
מחפשים הלוואה או משכנתא לעסקים קטנים?
דילוג לתוכן